Regulamin
strony www.grupapark.pl

Obowiązuje od dnia 01.12.2019 r.

§ 1

1. Strona internetowa www.grupapark.pl prowadzona jest przez spółkę Park 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Al. Aleksandra Brücknera 25-43, 51 – 411 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000752919, posiadającą numer NIP 8952195185, REGON: 381559551 (dalej: Deweloper).

§ 2
Definicje

1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Strony WWW.
2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający ze Strony WWW w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22(1) ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)
4. Regulamin – niniejszy Regulamin strony www.park-wojszyce.pl;
5. RODO – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
6. Strona WWW – serwis internetowy prowadzony przez Dewelopera pod adresem www.parkwojszyce.pl, w ramach którego Klienci mogą zapoznać się z oferowanymi usługami, a także nawiązać kontakt przy pomocy formularza on-line.
7. Usługi – aktywność Dewelopera w ramach Strony WWW określona w Regulaminie;
8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U.2017.683);
9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2017.1219)

§ 3
Postanowienia ogólne

1. Strona WWW jest bezpłatna i skierowana do osób zainteresowanych działalnością Dewelopera.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Strony WWW i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Deweloper oświadcza, że za pośrednictwem Strony WWW świadczy następujące usługi drogą elektroniczną:
a. usługi informacyjne polegające na udostępnianiu treści na indywidualne żądanie Klienta poprzez wyświetlanie strony o określonym adresie URL
b. usługę newsletter polegającą na umożliwieniu, w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, Klientom otrzymywania treści ze Strony WWW na ich indywidualne żądanie.

§ 4
Zasady korzystania ze Strony WWW

1. Do korzystania ze Strony WWW, w tym przeglądania informacji lub dokumentów udostępnionych przez Dewelopera niezbędne jest:
a. korzystanie z urządzenia końcowego posiadającego dostęp do sieci Internet oraz wyposażonego w przeglądarkę internetową typu: Google Chrome, Edge, Internet Explorer lub inna o takich samych parametrach technicznych i właściwościach;
b. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
2. Przeglądanie Strony WWW nie wymaga rejestracji.
3. Umowa o świadczenie Usług świadczonych przez Dewelopera może być zawierane przez osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
4. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta w chwili rozpoczęcia korzystania przez Klienta ze Stronny WWW, co ma miejsce w momencie wejścia na Stronę WWW, a w przypadku usługi newsletter (ust. 3 lit. b powyżej) w chwili wypełnienia oraz wysłania odpowiedniego formularza. Wskazane wyżej czynności Klienta poczytuje się jako wyrażenie przez niego woli na świadczenie Usług przez Dewelopera.
5. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a każda ze stron może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią treść Umowy.
6. Strona WWW korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies) w celach statystycznych oraz aby zapewnić jak najwyższej jakości usług. W dowolnym czasie Klient może samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może wiązać się z wystąpieniem trudności przy korzystaniu ze Strony  WWW. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce ochrony informacji.
7. Każdorazowe rozpoczęcie korzystania z funkcjonalności Strony WWW, w tym samo przeglądanie oferowanych usług i produktów, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, Polityki ochrony informacji i Polityki Cookies.
8. Deweloper może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Strony WWW, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Strony WWW, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient działa w ramach Sklepu Internetowego w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa i dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu,

§ 5
Reklamacje

1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta, a także związane z funkcjonowaniem Strony WWW, należy kierować na adres Dewelopera: Park Wojszyce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Al. Aleksandra Brücknera 25-43, 51 – 411
Wrocław.
2. Składając Reklamację Klient winien podać imię, nazwisko oraz adres e-mail bądź adres do korespondencji.
3. Deweloper zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od jej otrzymania, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, w jakim czasie reklamacja zostanie rozpatrzona.
4. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z Zamówienia przysługuje Klientowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
5. Reklamacja zostanie rozpatrzona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa odnośnie rękojmi.

§ 6
Dane osobowe

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dewelopera danych osobowych pozyskanych w czasie świadczenia Usług.
2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Klienta danych osobowych uniemożliwi Deweloperowi świadczenie usług drogą elektroniczną
3. Dane osobowe przetwarzane są przez Dewelopera, a to spółkę Park Wojszyce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Al. Aleksandra Brücknera 25-43, 51 – 411 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000794120, posiadającą numer NIP 383856106, REGON: 383856106.
4. Deweloper przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną również w celach marketingowych jeżeli Klient wyraził na to zgodę, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta lub poprzez zgłoszenie do Dewelopera na adres e-mail: biuro@park-wojszyce.pl.
6. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawidłowe i zgodne ze stanem rzeczywistym.
7. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych zostały ujęte w Polityce ochrony informacji udostępnionej na stronie internetowej Dewelopera.
8. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu przy rozpoczynaniu korzystania z usługi newsletter. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient prze
nieograniczony czas otrzymywać będzie cyklicznie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny Dewelopera, a także inne informacje handlowe wysyłane przez niego wysłane.
9. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z usługi newsletter samodzielnie przez przesłanie Deweloperowi odpowiedniej informacji na adres e-mail: biuro@park-wojszyce.pl.

§ 7
Własność intelektualna

1. Deweloper posiada stosowne zezwolenia na wykorzystywanie prezentowanych na Stronie WWW danych, informacji, dokumentów i innych utwór.
2. Deweloper w ramach prowadzonej Strony WWW udostępnia materiały objęte ochroną w ramach praw autorskich takie jak: dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, a także materiały audio i video.
3. Deweloper oświadcza, że osobno przedmiotem ochrony na podstawie przepisów prawa autorskiego objęty jest układ i wybór treści prezentowanych na Stronie WWW. 4. Klienci są uprawnieni do wykorzystywania treści udostępnianych w ramach Strony WWW wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie danych zamieszczonych na Stronie WWW w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej uprawnionego reprezentanta Dewelopera.
5. Jakiekolwiek korzystanie przez Użytkowników z utworów chronionych prawem autorskim, w tym ich kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie dozwolone jest tylko za zgodą uprawnionych podmiotów.
6. Zasady ochrony i korzystania z treści udostępnionych na Stronie WWW podlegają przepisom ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Deweloperem a Klientem, zostaje poddane sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Deweloper prowadzi politykę ochrony i przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z RODO, dostępną w każdym czasie na stronie internetowej www.park-wojszyce.pl. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usuwania.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

17.12.2019